Blog

Home / Blog
June 28, 2022
சென்னையில் சிறந்த ஆன்லைன் தொழில் ஆலோசனை

ElysianTM  அனைத்து வயதினருக்கும் பாலினத்திற்கும் தனிநபர்களின் உணர்ச்சி நல்வாழ்வு, உளவியல் ரீதியாக ஆரோக்கியமான மற்றும் சமநிலையான வாழ்க்கைக்கு முழுமையாக தீர்வு உள்ளது. சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட், ஆப்டிட்யூட் டெஸ்ட் & டிஎம்ஐடி போன்ற அறிவியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி எலிசியன் TM மாணவர்களின் பல்வேறு அறிவுத்திறன்களைக் கண்டறிகிறது. உங்கள் திறமைகள், ஆர்வங்கள், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட முறைகள் மூலம் நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்கிறோம் - தரமான மற்றும் திருப்தியான வாழ்க்கையை வாழ சிறந்த பாடம்/ஸ்ட்ரீம்/தொழில்/ஆர்வம் ஆகியவற்றைத் தேர்வுசெய்ய உங்களுக்கு உதவுகிறோம்.

Read More
June 28, 2022
Why should you Hire a Career counselor for your Child?

The process by which a person's professional identity develops is known as career development and is an essential component of human growth. It might occasionally be difficult for the kids to make decisions as they move through this process. They must therefore receive assistance at the appropriate moment.

Read More
June 2, 2022
Taking a Career Break ?

Scared of taking a career break in your 20s? Whether you’re taking a career break to start your own business, travel the world, medical emergencies, or some other reasons, the career break is exciting and overwhelming equally. Even a well-experienced professional who thinks of taking a career break feels puzzled. As you’re planning to take a career break, many questions might also come to your mind regarding managing finance, getting back to work, and numerous other things. Whatever might be the reason for your career break, you should plan ahead appropriately before saying goodbye to work desk to eliminate that overwhelming feeling.

Read More
April 25, 2022
Choose your career according to your values

Value- it is a single word that has been heard in most corporate or professional scenarios. People had been asking to add value to the work, or even work according to values. But what is the value? It is the importance or worth. When you talk about value in a project, it is about how it impacts the target group. And when it is about values in a person- it says what are the ideals the most important for that one. A best career counsellor can help to find out your true values. We'll explore work values in this post.

Read More
April 20, 2022
Soft skills – Its importance and relevance in your Career

Soft skills - I had been talking about it in most of my posts, and even in some blogs. You must be hearing about soft skills from several other places as well. But what is it about soft skills that everyone cannot tire out talking about it? Let’s find out today. Soft skill is a personal attribute of people. It is also known as people skills. It is how you interact with the world and the problems. As a child, we mostly depend on our hard skills. But when we join the workforce, soft skills become more important than our core skills.

Read More
March 14, 2022
How can an autistic person get a job?

In this technology-driven world, we believe each person has the right to work and earn. But our belief isn’t accepted by everyone, especially those who have autism. Autistic people think they cannot work with full freedom in the corporate world. But look at Stephen Hawking, Barbara Corcoran, JK Rowling, and Ingvar Kamprad, physically disabled millionaires. As a result, even if you have autism, you can achieve your goals. You don’t have to put yourself at the backfoot just because of one disorder. Consider it’s just another obstacle stopping you from achieving your dreams.

Read More
March 10, 2022
How do I find a job which I will like?

Like you, many job seekers spend hours and hours finding jobs, subscribing to job notifications, and sending resumes randomly to the employers who won’t land their favourite job. Employers receive hundreds of job applications per day, and it’s a challenge for them to select the most suitable candidates for the interview.  The job which you like is in fact addressed to as the dream job. Getting your dream job isn’t rocket science, but you have to keep patience. Follow the guidelines below to find your dream job and start on the appropriate career path.

Read More
February 23, 2022
How to make the right career choice through career counselling in Bangalore

What sets you apart from other job seekers is making the correct decision at the appropriate moment. You will find many job seekers in your city searching for the right career option. You need to make the right choice. You will be landing in a situation where you will be facing several options to choose from. You need to make the right choice. Career counselling and career guidance is the key to making the right choice. Career counselling in Bangalore can definitely help you to make the proper decision.

Read More
February 1, 2022
How should you decide on the future course or stream?

Do you ask your neighbour’s kid which stream they would choose if they get more than 80% marks in the 10th? Uh, rarely. They would be going for Science, right! We Indians do not have much of an in-depth understanding of the future prospect of all the streams. No, we do not know about most of the career choices available today. We still rely on a handful of careers that even our grandfathers knew of. It is the time when a career counsellor can help you.

Read More
January 18, 2022
Unconventional career options for teenagers to try at home

The world is changing, in more ways than we can imagine. And with that, the career dynamics is evolving too. The internet has changed the demographics of the employee for most companies, and they are hiring people from any point of the globe if the employee has the right skill. A degree or a certificate is not the most important factor for establishing a career anymore, except for the courses like medicine, law, nutrition, etc.

Read More
Call Icon

If you have any questions schedule an Appointment

With Our Specialist OR Call Us On 7299 932 010

Back
Call Now
WhatsApp
Messenger
Call Back

Call Now Button